ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Плевен

18.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-153/19.03.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

½ /една втора/ идеална част от ПИ с идентификатор 56722.652.134, гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, по кадастралните карти и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-56 от 18.09.2007 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на поземления имот: гр. Плевен, Източна Индустриална зона, с площ: 2 105 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план: 1211, кв.: 620, парцел VIII, при съседи по кадастрална скица: 56722.652.131, 56722.652.135, 56722.652.136, 56722.652.133, 56722.652.132 съгласно Скица № 9939 от 01.10.2013 г. на СГКК-гр.Плевен, описан в Акт за частна държавна собственост № 5220 от 24.02.2011 г. на Областен Управител – Плевен.

Начална тръжна цена - 22 000 /двадесет и две хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 03.05.2019 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касите на РУ „СЦР”, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, на Централно управление на “БП” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банкова сметка.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 4 400 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 12 – Ив.Стоянова

 

 

            Обявлението е публикувано на 18.04.2019 г. в-к 24 часа