ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с. Кортен, общ. Нова Загора

23.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-213/10.04.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

ШЕСТ ПОМЕЩЕНИЯ, с обща застроена площ от 92 кв.м, находящи се на ПЪРВИ етаж в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място, с площ от 1 560 кв.м, съставляващо УПИ № VII, отреден за „Кооперативен дом", в квартал 4 /четири/, по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, представляващ дворно място в чертите на населеното място, при граници на дворното място: изток- площад, запад - УПИ ХVI-487, УПИ II - 484, 485, север-улица, юг-улица.

Начална тръжна цена - 11 000 /единадесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 08.05.2019 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „ЮИР”, гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 2, в ЦУ на “БП“ ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 2 200 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 23.04.2019 г. в-к 24 часа