ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с. Горно Александрово, община Сливен

24.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД–08-104/25.02.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот:

Част от едноетажна производствено-техническа сграда, включваща две помещения и общ коридор: началник ПТТС и чакалня, със застроена площ 100 кв.м, ВЕДНО с 74,074 % идеални части от  общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общински   поземлен имот № XVI, в кв.№ 33 по плана на с. Горно Александрово, община Сливен, с начална тръжна цена в размер на 1 970 /хиляда деветстотин и седемдесет/ лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 09.05.2019 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „ЮИР”, гр. Бургас, ул. ”Цар Петър” № 2, в ЦУ на “БП“ ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 394 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси. 

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 24.04.2019 г. в-к 24 часа