ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Добрич, кв. Рилци

20.05.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-281/16.05.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

Поземлен имот - дворно място, намиращ се в гр.Добрич, община Добрич, кв.Рилци, ул."Хемус", цялото с площ 142 кв.м по документ за собственост, а по скица - с площ 149 кв.м, с идентификатор № 72624.602.506 по КК на гр.Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-15 на изп.директор на АГКК от 12.05.2005 г., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи на дворното място: № 72624.602.983 и № 72624.602.504, съгласно Нотариален акт за собственост на недв.имот № 95, том III, рег.№ 8424, дело № 384 от 2018 г., изд. от Веселин Томов - нотариус с район на действие РС-Добрич, вписан под № 158 в регистъра на Нотариалната камара.

Началната тръжна цена е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 04.06.2019 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касите на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42, на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 000 (хиляда) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

             Обявлението е публикувано на 20.05.2019 г. в-к 24 часа