ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД с. Курново общ. Роман

10.10.2019

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-554 от 08.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

½ /една втора/ идеална част от имот номер 501001 в землището на с. Курново с ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман, целият с площ от 2 дка, заедно с ½ идеална част от построените в имота двуетажна масивна сграда-учебно-техническа база, построена 1975 г., застроена върху площ от 127 кв.м. и стопанска постройка с площ от 36,00 кв.м, при граници и съседи на имота: имот № 152010, пасище с храсти на Община Роман, имот № 245002, залесена територия - наследници на Йото Гергов Вутов.

Началната тръжна цена е в размер на 9 400 (девет хиляди и четиристотин) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 25.10.2019 г. от 14.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33 или в ЦУ на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) лева, преведена по банковата сметка или в касата на ЦУ на „БП” ЕАД на посочения адрес.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 10.10.2019 г. в-к 24 часа