ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Стрелча

10.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед №РД-08-553 от 08.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ с площ 73 кв. метра от ВТОРИЯ ЕТАЖ, включваща четири помещения, санитарен възел и ½ (една втора) идеална част от общите части (коридор и стълбище), при граници на реално обособената част: изток – улица, запад – коридор, север – помещение на „БТК“ АД, юг – помещение на „БТК“АД от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА на 360 кв.м построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ 736 кв.м, означен като УПИ XIII – Поща, в квартал 64 по плана на гр. Стрелча.

Началната тръжна цена е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 25.10.2019 г. от 12.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Южен централен регион”, гр. Пловдив, пл. ”Централен” № 1 в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 12.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 10.10.2019 г. в-к 24 часа