ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД с. Трудовец, община Ботевград, София област

11.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-555/08.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

40.82 % идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) III (трети) отреден „За поща“, в кв. 58 по плана на с. Трудовец, община Ботевград, София област, с площ от 2240 кв.м, ведно с част от построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ (ЗП) от 406.51 кв. м, разгърната застроена площ (РЗП) от 829.14 кв. м, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която част включва: А/ Част от СУТЕРЕНА на сградата, целият с площ от 455.36 кв.м, която част е със застроена площ от 47.77 кв. м, включваща следните помещения: КОТЕЛНО с площ от 26.46 кв. м; ПОМЕЩЕНИЕ за огняр с площ от 4.38 кв. м, СТАЯ към огняр с площ от 3.30 кв. м; Б/ ПЪРВИ ЕТАЖ от сградата без трафопоста, включващ: помещение за писмовна експедиция, коридор, телексна зала, коридор, котелно помещение, трезор, помещение за началник поща, паричен салон, фоайе, абонаментни кутии за писма, помещение за пощальони, свободно помещение, две тоалетни и коридор, със застроена площ от 370.09 кв.м

Началната тръжна цена е в размер на 145 000 (сто четиридесет и пет хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 28.10.2019 г. от 14.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

            Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касите на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33, на ЦУ на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 29 000 (двадесет и девет хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „БП“ ЕАД.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

                Обявлението е публикувано на 11.10.2019 г. в-к 24 часа