ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив

14.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-556/08.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните собствени на дружеството недвижими имоти, а именно:

 САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 47295.124.1269.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, п.к. 4108, ул. „Захари Стоянов“ № 74, ет. 1, в сграда № 1, с предназначение на самостоятелния обект: ЗА ДЕЛОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта – едно, ниво едно, с площ от 104.02 кв.м и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 47295.124.1269.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, п.к. 4108, ул. „Захари Стоянов“ № 74, ет. 1, в сграда № 1, с предназначение на самостоятелния обект: ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, брой нива на обекта – едно, ниво едно, с площ от 3.84 кв.м, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 120 000 /сто и двадесет хиляди/ лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 29.10.2019 г. от 14.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр.София, ул.“Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

                Обявлението е публикувано на 14.10.2019 г. в-к 24 часа