ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД град Русе

22.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-564/17.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.4.521.13.1, с адрес град Русе, кв.Дружба–3, ул. „Даме Груев“ № 1, бл.6, вход В, ет. 1, ап. 1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 13, разположена в поземлен имот 63427.4.521, с предназначение – жилище, апартамент, на едно ниво, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 63427.4.521.13.2, под обекта – няма, над обекта – 63427.4.521.13.4, с площ от 65 кв.м, ведно с избено помещение № 1 от 3 кв.метра, при граници за избата: терен на комплекса, стълбищна клетка, коридор, ведно с 0,5476 % процента идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с начална тръжна цена в размер на 52 000 /петдесет и две хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 06.11.2019 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”СЦР”, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 400 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

           

            Обявлението е публикувано на 22.10.2019 г. в-к 24 часа