ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Стара Загора

22.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-563/17.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

            САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.501.517.1.33, с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Железник“, ул. „Младост“ № 24, вх. Б, ет.2, ап. № 33, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в ПИ с идентификатор № 68850.501.517, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 - едно, с площ 116.58 кв. м, ведно с прилежащо избено помещение № 7, с площ от 8.81 кв. м  и заедно със съответния процент ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с начална тръжна цена в размер на  92 000  /деветдесет и две хиляди/ лева, без ДДС. 

            Търгът ще се проведе на 06.11.2019 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 18 400 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

           

            Обявлението е публикувано на 22.10.2019 г. в-к 24 часа