ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр.Харманли

30.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-572/24.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

СГРАДА с идентификатор № 77181.13.24.1 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно – точка – тринадесет – точка – двадесет и четири – точка – едно), по кадастралната карта на гр.Харманли, обл. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-9/23.03.2006 г. на ИД на АК-София, с предназначение – „гараж депо и складова база (хангар)“, с площ на цялата сграда 396 (триста деветдесет и шест) кв. метра, построена в поземлен имот с идентификатор № 77181.13.24 (седемдесет и седем хиляди сто осемдесет и едно – точка – тринадесет – двадесет и четири), ведно с отстъпеното право на строеж, при съседи на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори № 77181.13.31, 77181.13.32, 77181.13.33, 77181.13.23, 77181.13.25, 77181.14.26, 77181.13.36, 77181.13.37 I 77181.13.26, при начална тръжна цена в размер на 140 000 /сто и четиридесет хиляди/ лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14.11.2019 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. „Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 28 000 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

            Обявлението е публикувано на 30.10.2019 г. в-к 24 часа