ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Трявна

30.10.2019

                               

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-574/24.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73403.501.2444.11.2 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири, точка единадесет, точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-21/12.05.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с адрес на имота гр. Трявна, п.к. 5350, ул. Бойчо Войвода № 6 /шест/, ет. 0 /нула/, ап. 2 /две/, самостоятелният обект се намира в сграда № 11 /единадесет/, разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2444 /седемдесет и три хиляди четиристотин и три, точка, петстотин и едно, точка, две хиляди четиристотин четиридесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 96.99 кв.м /деветдесет и шест цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 1.894 % ид.ч. /едно цяло осемстотин деветдесет и четири хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 73403.501.2444.11.1, под обекта: 73403.501.2444.11.28, 73403.501.2444.11.27, 73403.501.2444.11.15 и над обекта: 73403.501.2444.11.4, 73403.501.2444.11.5, с начална тръжна цена в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 14.11.2019 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”СЦР”, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 6 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

           

            Обявлението е публикувано на 30.10.2019 г. в-к 24 часа