ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр.Търговище

31.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-573/24.10.2019 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, с административен адрес: гр.Търговище, ул. „Хан Крум“ № 2, ет. 5, ап.15, със застроена площ от 88.95 кв.м с идентификатор 73626.511.63.17.13, заедно с ИЗБА № 15 със светла площ от 5.80 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, при начална тръжна цена в размер на 70 000 /седемдесет хиляди/ лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.11.2019 г. от 14.00 часа в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42, в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 14 000 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 84 – П.Богданова

 

 

                Обявлението е публикувано на 31.10.2019 г. в-к 24 часа