ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 749/19.10.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-285/ 01.11.2018 г. на МТИТС и и Заповед № РД-08-154/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот, а именно:

ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ, със застроена площ от 38.97 кв.м, представляваща 2 стаи, заедно с 20.23 кв.м ид.части от коридор и сервизни помещения в общо ползване с „БТК” ЕАД и ведно с 32.30 %, равняващи се на 8.98 кв.м ид.части от общите части на сградата, находяща се в с.Ясна поляна, община Приморско, област Бургас и съответния процент идеални части от правото на строеж върху терена.

Началната тръжна цена е в размер на 25 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 05.05.2020 г. от 16.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. ”Цар Петър” № 2, в Централно управление на “БП” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 16.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                    02/949 32 14 – Ив.Митова

 

               

Обявлението е публикувано на 15.04.2020 г. в-к 24 часа