ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Попово

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 497/13.07.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-217/30.07.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-168/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

Двустаен апартамент, находящ се в гр. Попово, ж.к. Русаля, бл.№ 48 - Апартамент № 3 на I-ви етаж, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение, две тераси, със ЗП 58.50 кв.м, избено помещение № 10, с полезна площ от 3.43 кв.м, ведно с 0,83 % ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж,

Началната тръжна цена е в размер на 37 000 лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 11.05.2020 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Заплаща се в касите на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 7 400 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

          Обявлението е публикувано на 21.04.2020 г. в-к 24 часа