ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД с. Медвен, община Котел

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 675/08.11.2017 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-355/ 17.11.2017 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-166/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

205/295 ид.части от УПИ II - за поща, кв.29 по плана на с. Медвен, община Котел, целият с площ от 295 кв.м., ВЕДНО с част от 2-етажна паянтова жилищна сграда, а именно: целият първи етаж, със ЗП от 75 кв.м. и част от втория етаж - самостоятелен обект с площ от 37 кв.м., заедно със съответните ид.части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 22 000 лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 11.05.2020 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС.

Заплаща се в касите на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, на ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 4 400 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                         02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

Обявлението е публикувано на 21.04.2020 г. в-к 24 часа