ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Стрелча.

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 500/15.08.2019 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-199/ 28.08.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-162/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

РЕАЛНО ОБОСОБЕНА ЧАСТ с площ 73 квот ВТОРИЯ ЕТАЖ, вкл. четири помещения, санитарен възел и една втора ид.част от общите части от ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА на 360 кв.м, построена в УПИ, целият с площ 736 кв.м, означен като УПИ XIII – Поща, кв.64 по плана на гр. Стрелча.

Началната тръжна цена е в размер на 25 000 лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 05.05.2020 г. от 12.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Южен централен регион”, гр. Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 5 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 12.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

 

                Обявлението е публикувано на 15.04.2020 г. в-к 24 часа