ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД с. Трудовец

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 500/15.08.2019 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-199/28.08.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-164/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

40.82 % ид.части от УПИ III, отреден „За поща“, в кв. 58 по плана на с. Трудовец, община Ботевград, София област, с площ от 2240 кв.м, ведно с част от построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА СГРАДА със ЗП от 406.51 кв.м, РЗП от 829.14 кв.м, заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, която част включва:

А/ Част от СУТЕРЕНА на сградата, целият с площ от 455.36 кв.м, която част е със ЗП от 47.77 кв. м;

Б/ ПЪРВИ ЕТАЖ от сградата, без трафопоста, със ЗП от 370.09 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 145 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 05.05.2020 г. от 14.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касите на РУ „Западен регион”, гр. София, ул. „Владайска” № 33, в ЦУ на “БП” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 29 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП“ ЕАД.

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

                Обявлението е публикувано на 15.04.2020 г. в-к 24 часа