ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с. Марково, Община Родопи, Област Пловдив

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение №253/03.05.2019 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-109/ 17.05.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-165/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следните собствени недвижими имоти, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 47295.124.1269.1.1 по КККР на с. Марково, Община Родопи, Област Пловдив, п.к. 4108, ул. „Захари Стоянов“ № 74, ет. 1, в сграда № 1, брой нива на обекта – едно, с площ от 104.02 кв.м и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 47295.124.1269.1.2 по КККР на с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, п.к. 4108, ул. „Захари Стоянов“ № 74, ет. 1, в сграда № 1, брой нива на обекта – едно, с площ от 3.84 кв.м, ВЕДНО със съответните ид.части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 120 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 07.05.2020 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр. София, ул.“Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 24 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                      02/949 32 14 – Ив.Митова

Обявлението е публикувано на 16.04.2020 г. в-к 24 часа