ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, п.к. 4108, ул. „Младост“

21.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 253/03.05.2019 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-109/ 17.05.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-163/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

10/100 ИД.ЧАСТИ от ПИ с идентификатор 47295.124.1013 по КККР на с. Марково, находящ се в с.Марково, Община Родопи, Област Пловдив, п.к. 4108, ул. „Младост“ № 4, с площ от 2005 кв.м, ВЕДНО С ЦЕЛИЯ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ, находящ се в СГРАДА с идентификатор 47295.124.1013.3, със ЗП от 451 кв.м, брой етажи: два, предназначение: СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, построена в същия имот, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, с идентификатор 47295.124.1013.3.1, находящ се в с. Марково, ул. „Младост“ № 4, на етаж 1, с предназначение на самостоятелния обект: ЗА УЧЕБНА ДЕЙНОСТ, брой нива на обекта: едно, с площ от 131 кв.м, който самостоятелен обект представлява част от първия етаж на сградата и включва шест броя помещения, ВЕДНО със съответните ид.части от общите части на сградата.

Началната тръжна цена е в размер на 120 000 лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 07.05.2020 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр.София, ул.“Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 24 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                       02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 16.04.2020 г. в-к 24 часа