ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Доспат

22.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК,  Решение № 479/19.10.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-285/01.11.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-159/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

½ ид.част от ПИ с идентификатор 23025.502.46, с административен адрес: гр. Доспат, п.к. 4831, ул. „Орфей”, с площ от 1261 кв.м, ВЕДНО със:

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.2, ет. 0, с площ 33 кв.м, брой нива на обекта: 1;  

- ½ ид.част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.3, ет. 0, с площ 77.62 кв.м, брой нива на обекта: 1;

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.5, ет. 1, с площ 200.85 кв.м, брой нива на обекта: 1;

- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.7, ет. 3, с площ 32.92 кв.м и 69.37 кв.м, брой нива на обекта: 1;

- ½ ид.част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23025.502.46.1.9, ет. 3, с площ 51.94 кв.м, брой нива на обекта: 1.

Началната тръжна цена е в размер на 120 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 12.05.2020 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касите на РУ „Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 24 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП“ ЕАД.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                         02/949 32 14 – И.Митова

 

Обявлението е публикувано на 22.04.2020 г. в-к 24 часа