ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Русе

22.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Решение № 450/10.08.2017 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-287/ 17.08.2017 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-157/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 63427.5.501.1.10, целият със ЗП от 80.83 кв.м, находящ се на етаж нула, в част от подблоковото пространство на сграда с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов” № 3, представляващ два броя гаражи.

Началната тръжна цена е в размер на 45 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 12.05.2020 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касите на РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. „Хан Крум” № 3, в ЦУ на “БП” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 9 000 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                      02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 22.04.2020 г. в-к 24 часа