ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Стара Загора

24.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 319/11.05.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-116/18.05.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-169/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.501.517.1.33, по КККР на гр. Стара Загора, кв. Железник, ул.„Младост" 24, вх. Б, ет.2, ап. № 33, с площ 116.58 кв.м, ведно с избено помещение с площ 8.81 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 92 000 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14.05.2020 г. от 11 ч. в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                         02/949 32 14 – Ив.Митова

Обявлението е публикувано на 24.04.2020 г. в-к 24 часа