ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, с.Кортен, община Нова Загора

24.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 229/12.04.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-84/23.04.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-155/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: ШЕСТ ПОМЕЩЕНИЯ, с обща ЗП от 92 кв.м, находящи се на 1-ви етаж в ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, построена в УПИ № VII - за Кооперативен дом, кв.4 по ПУП на с.Кортен, община Нова Загора.

Началната тръжна цена е в размер на 10 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 14.05.2020 г. от 14 ч. в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                      02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 24.04.2020 г. в-к 24 часа