ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Батак.

27.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 288/26.04.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-96/04.05.2018 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-167/09.04.2020 г. Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: СО в сграда с идентификатор 02837.501.2272.1.1, с предназначение – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1, с площ на обекта от 133 кв.м, ведно с прилежащи части: част от изба, с площ от 44.00 и 133/266 ид.части от общите части на сградата; ЗАЕДНО с 66.50/133 ид.части от ПИ с идентификатор 02837.501.2272, с адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Стефан Божков” № 2, етаж 1.

Начална тръжна цена е в размер на 30 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 15.05.2020 г. от 11 ч. в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

           

            Обявлението е публикувано на 25.04.2020 г. в-к 24 часа