ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Харманли.

30.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 393/08.07.2019 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-165/16.07.2019 г. на МТИТС и Заповед № РД-08-160/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: СГРАДА с идентификатор № 77181.13.24.1 по КККР на гр. Харманли, с предназначение – „гараж депо и складова база (хангар)“, с площ 396 кв.м, построена в ПИ с идентификатор № 77181.13.24, ведно с ОПС.

Началната тръжна цена е в размер на 140 000 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 20.05.2020 г. от 14 ч. в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

 

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 30.04.2020 г. в-к 24 часа