ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД гр. Първомай.

30.04.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК, Решение № 749/19.10.2018 г. на МС на РБългария, Протокол № ПД-285/01.11.2018 г. на МТИТС и и Заповед № РД-08-153/09.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на: 691/1920 ид.части от УПИ VIII - поща, целият с площ 1920 кв.м, кв.64 по плана на гр. Първомай, ул. „Цар Шишман” № 5, област Пловдив и правото на собственост на обособени части от двуетажна масивна сграда /старата поща/, със ЗП от 371 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 160 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 20.05.2020 г. от 12 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 

            Обявлението е публикувано на 30.04.2020 г. в-к 24 часа