ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА 23 (ДВАДЕСЕТ И ТРИ) БРОЯ МПС НАХОДЯЩИ СЕ В РУ СЦР НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, гр. Плевен

09.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

на “Български пощи” ЕАД чрез РУ”Северен централен регион” гр.Плевен

за откриване на търг с тайно наддаване за продажба на 23 (двадесет и три) броя МПС,

находящи се в областните пощенски станции (ОПС)  на

Регионално управление ”Северен централен регион” на ”Български пощи” ЕАД гр.Плевен на основание Заповед № РД-08-222/03.06.2020 г. на ГИД на ”Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване по реда на чл.29, ал 2 от Правилника за прилаганена Закона за публичните предприятия (ППЗПП) за продажба на 23 (двадесет и три) броя МПС по следните позиции:

 

ОПС

Марка

Модел

Рег. №

Пробег

Год. произв

Куба-
тура

СПС без ДДС

Техническо състояние

1

Велико Търново

Ивеко

МЛ100Е18

С8683РС

1 047 817

2001

5900

4 700.00

Спрян от движение в КАТ. Добро състояние, запазен. За подмяна на скоби на шасито.

2

Велико Търново

Ивеко

40Ц12

В7813КА

561 420

2005

2300

1 500.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, за ремонт на двигател.

3

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ9234АК

294 358

1999

2000

600.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

4

Велико Търново

Ситроен

Джъмпер

ВТ0628АХ

571 823

2003

2200

3 400.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

5

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ0654АХ

311 568

2003

1900

900.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

6

Велико Търново

Рено

Канго

ВТ6186АХ

182 566

2004

1900

1 000.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

7

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ0717АК

283 231

2004

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

8

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ7140АК

275 449

2005

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

9

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ7138АК

220 355

2005

1900

1 200.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

10

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ9853АК

287 933

1999

1900

600.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

11

Велико Търново

Ситроен

Берлинго

ВТ9390АК

433 145

2000

1900

700.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

12

Велико Търново

Ивеко

40C12

ВР8567АМ

461 762

2005

2300

1 500.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, за ремонт на двигател.

13

Габрово

Нисан

Навара

СА0153РК

117 859

2009

2500

4 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, за ремонт на двигател.

14

Ловеч

Ситроен

Берлинго

ОВ7270АМ

320 139

2005

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

15

Плевен

Ситроен

Берлинго

ЕН3273АК

351 725

2004

1900

1 000.00

Корозия по ходова част. Купе в лошо състояние.

16

Русе

Рено

Канго

Р0060РВ

258 418

2004

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ, в задоволително състояние, слаба корозия

17

Русе

Ситроен

Берлинго

Р2971РХ

248 849

2005

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

18

Русе

Ивеко

40Ц12

РВ5650КМ

501 230

2005

1900

5 200.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

19

Русе

Рено

Канго

ЕВ7663АР

338 748

2004

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

20

Разград

Рено

Канго

РР1914АК

327 827

2003

1900

1 000.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

21

Разград

Ситроен

Берлинго

РР8222АС

390 935

2002

1900

800.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

22

Разград

Ситроен

Берлинго

РР9300АС

268 638

2003

1900

1 000.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

23

Разград

Ситроен

Берлинго

РР3898АК

297 362

2004

1900

1 100.00

Спрян от движение в КАТ. Запазен, слаба корозия.

 

Търгът ще се проведе при следните условия:

  1. Предмет на търга: Продажба на посочените по позиции МПС.
  2. Дата, място и час на търга: Търгът ще се проведе на 14-ия ден (четиринадесетия ден) след публикуване на обявлението от 13.00 часа в заседателната зала на 1-ви етаж в административната сграда на Регионално управление ”Северен централен регион” гр.Плевен, с адрес: гр.Плевен, ул.”Хан Крум” № 3.
  3. Начална тръжна цена: посочена по позиции.
  4. Стъпка на наддаване: 10 на сто от началната тръжна цена.
  5. Депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена на съответното МПС по позиция.
  6. Тръжната документация се получава всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа в областните пощенски станции (ОПС) на “БП“ ЕАД, както следва:

             -ОПС В.Търново, гр. В. Търново, бул.”Христо Ботев” № 1;

             -ОПС Габрово, гр. Габрово, бул. „Априлов“ №52;

             -ОПС Ловеч, гр. Ловеч, ул.”Търговска” № 26;

             -ОПС Плевен, в РУ”СЦР” гр.Плевен, ул.”Хан Крум” № 3;

             -ОПС Русе, гр. Русе, пл. “Средец“ №1;

             -ОПС Разград, гр. Разград, ул.”Васил Левски” № 2;

  1. Цена на тръжната документация – 50 лв.(петдесет лева) без ДДС, която се заплаща преди получаване на документацията на касите в ОПС В.Търново, ОПС Габрово, ОПС Ловеч, РУ”СЦР” гр.Плевен, ОПС Русе и ОПС Разград.
  2. Условия за оглед: оглед на МПС по позиции става всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа по местонахождението на МПС, срещу документ за закупена тръжна документация, както следва по адреси на автобазите в ОПС В.Търново, ОПС Габрово, ОПС Ловеч, ОПС Плевен, ОПС Русе и ОПС Разград.
  3. Изисквания към участниците:

За участие в търга се внася депозит в размер на  10 % от началната тръжна цена на МПС, за коeто се кандидатства, в касата на ОПС или по сметка:

Централна Кооперативна Банка АД клон Плевен

IBAN : BG 88 CECB 9790 1008 8794 00

BIC : CECBBGSF

Срок за подаване на документи за участие – до 16.00 часа на 12-ия ден (дванадесетия ден) след публикуване на обявата.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторна процедура ще се проведе при същите тръжни условия  на седмия ден след датата на първоначалния търг.

За допълнителна информация – тел.: 064/82 41 62–Катя Личевска–и.д Ръководител направление „ПУЛ и ТД“ в РУ ”СЦР” гр. Плевен.