ОБЯВА ЗА търг с тайно наддаване за продажба на 15 (петнадесет) броя МПС, находящи се в областните пощенски станции (ОПС) на Регионално управление „Западен регион“ на „Български пощи“ ЕАД - гр. София

12.06.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион“, на основание чл.29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Заповед № РД - 08 - 221/03.06.2020 г. на Главния изпълнителен Директор  на “Български пощи” ЕАД и Заповед № РД – 00-697/12.06.2020 г. на Директора на РУ „Западен регион“ на „БП“, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 15 (петнадесет) броя МПС, находящи се в областните пощенски станции (ОПС) на Регионално управление „Западен регион“ на „Български пощи“ ЕАД - гр. София, с начална тръжна цена без ДДС, както следва:

ОПС

Регистр. номер

Марка

Модел

Пробег

Год. на производство

Начална тръжна  цена лева  без ДДС

Кюстендил

КН 7678 АХ

Ситроен

Берлинго

243 970

2005

950,00

Монтана

М 3768 АМ

Ситроен

Берлинго

335 826

2003

900,00

Монтана

М 5479 АК

Рено

Канго

268 555

2004

1000,00

София град

А 0197 АТ

Киа

Кларус

342 161

2001

510,00

София град

С 8684 РС

Ивеко

ML 100 Е 18

698 406

2001

4 700,00

София град

С 0365 НК

Рено

Канго

217 796

2004

300,00

София град

С 0840 НХ

Рено

Канго

243 473

2004

300,00

София град

С 1758 МТ

Ситроен

Берлинго

352 023

2003

750,00

София град

СВ 8925 ВВ

Ситроен

Берлинго

293 822

2005

1000,00

София град

С 5606 ХТ

Ситроен

Берлинго

275 028

2005

1000,00

София град

С 5609 ХТ

Ситроен

Берлинго

236 360

2005

1000,00

София град

С 5610 ХТ

Ситроен

Берлинго

296 437

2005

1000,00

София град

С 5618 ХТ

Ситроен

Берлинго

328 489

2005

1000,00

София град

СА 6804 НН

Ситроен

Берлинго

297 229

2005

1000,00

София град

СА 6714 РВ

Ситроен

Джъмпер

271 217

2009

2500,00

 

*Автомобилите са спрени от движение

Размер на депозита за участие в търга –– Депозит за участие в търга за всяко едно бракувано МПС е парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за съответното МПС без ДДС /като внесеният депозит не се олихвява/.

Тръжната документацията се закупува от РУ „Западен регион“ гр. София, ул. „Владайска № 33; ОПС Кюстендил - гр. Кюстендил 2500, бул. „България“ № 2;  - ОПС Монтана - гр. Монтана, ул.„Любен Каравелов“ № 1 а, всеки работен ден до 16:00 часа на датата предхождаща деня на търга. Цената на тръжната документация е в размер на 30.00 (тридесет) лв. с ДДС, като същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33 или в касата на ОПС Кюстендил, ОПС Монтана, или чрез банков превод по сметката на РУ „Западен регион” на “Български пощи” ЕАД в банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА, клон ДОНДУКОВ, IBAN BG 46 CECB 9790 1042 9257 01, BIC CECBBGSF, преди получаване на документацията. Оглед се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в деловодството на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33,  в срок до 09:30 часа в деня на провеждане на търга.

Търгът ще се проведе на 30.06.2020г. от 10:00  часа,  в сградата на РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска“ № 33. В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

Лица и телефони за контакти по ОПС: София – град: Радослав Илиев – 02/949 6361; За ОПС Кюстендил: Александър Пандурски – 0879164888; За ОПС Монтана: Тони Тонов – 0899919199

 

Обявата е публикувана на сайта на Агенцията за публичните предприятия и контрол с рег. № 26-00-195/12.06.2020г.