ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА 3 ( ТРИ ) БРОЯ МПС НАХОДЯЩИ СЕ В РУ "СИР" НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД,

03.07.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление „Североизточен регион” на “Български пощи” ЕАД- Варна, на основание чл.29, ал.2 от ППЗПП и Заповед № 257 / 03.07.2020 г. на Директора на РУ „СИР на „БП“-Варна, обявява търг с тайно наддаване за продажба на 3 (три) броя  МПС с начална тръжна цена и депозит за участие  както следва:

РУ/ОПС

Регистр. номер

Марка

Модел

Вид на

   МПС

Година на производство

Начална тръжна цена лева  без  ДДС

Размер на депозита

50 % от първоначално определената тръжна цена без ДДС

 

 

 

 

 

Год.

Лв.

Лв.

СИР Варна

   В 0703 ВН

     Рено

      Канго

    товарен

     2003

       900.00

450.00

Добрич

  СА 9212 РВ

Ситроен

  джъмпер

    товарен

     2009

       2 500.00

1250.00

Добрич

    Т 1115 ТТ

      Рено

       Канго

   товарен

   2003

     900.00

450.00

 

Търгът ще се проведе на 21.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД-Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Съборни” № 42

Тръжната документация се закупува в срок до 20.07.2020 г. от Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД-Варна, на адрес: гр.Варна, ул. „Парижка комуна” №1 адм. сграда или в касата на ОПС Добрич на адрес: гр.Добрич, пл.”Свобода” № 7 всеки работен ден от 09.00 до 16.00 ч. до деня предхождащ датата на провеждане на търга.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 10 лв. (десет лева) с ДДС, като същата се заплаща в касата на регионалното управление на адрес: гр.Варна, ул. „Парижка комуна” №1 адм. сграда, в касата на ОПС Добрич на адрес: гр.Добрич, пл.”Свобода” № 7  или по  банкова сметка на Регионално управление „Североизточен регион” на „Български п ощи” ЕАД-Варна в банка ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА,  BG11СЕСВ 9790 1019 5114 04, банков код SWIFT BIC: CECBBGSF клон Варна, преди получаване на документацията .

 

Размер на депозита за участие в търга –– Депозит за участие в търга за всяко едно  МПС е парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за съответното МПС без ДДС /като внесеният депозит не се олихвява/.

 

Заявления за участие се подават в деловодството на РУ „Североизточен регион“, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 42,  в срок до 09:30 часа в деня на провеждане на търга.

 

 За технически въпроси Петър Димитров 0899919149 , За въпроси свързани с  процедурата 0887988663 – С.Димитрова