Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

04.11.2016

В ДВ бр. 87 от 04.11.2016 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол –гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ „Сграда за административни нужди и почивна станция”, находяща се в района на „Минерални бани”, с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, обособена част от  „Български пощи” ЕАД.

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf)