Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

04.11.2016

В ДВ бр. 87 от 04.11.2016 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол –гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04279.608.116.1.13, находящ се на ул. Малешево (Стефка Филипова) 23, ет.1, Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, обособена част от  „Български пощи” ЕАД.

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf)