Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

11.11.2016

В ДВ бр. 89 от 11.11.2016 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол –гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ „Сграда на съобщенията”, намираща се в УПИ II в кв. 8 по плана на гр. Бургас, ж.к. Изгрев, идентичен с поземлен имот с идентификатор 07079.501.119, обособена част от  „Български пощи” ЕАД.

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf)