Последно публикувани съобщения

28.01.2020Възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“
28.01.2020Сключен договор №14 за изпълнение, обществена поръчка с предмет: {9091537} „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците и служителите на „Български пощи“ ЕАД“
28.01.2020Сключен договор №15 за изпълнение, обществена поръчка с предмет {00276-2019-0013}: „Доставка на нефискални принтери, мобилни нефискални принтери за куриерски услуги и обновяване на налични нефискални принтери“
28.01.2020Сключен договор №4 за изпълнение, обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет {00276-2019-0006}: „Наемане на принтери за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“
17.01.2020Разяснение 2, ОП {00276-2019-0016}:„Избор на застраховател за застраховка„Гражданска отговорност на автомобилистите“,„Злополука на лицата в превозните средства“„Каско“,„Трудова злополука“ и застраховане на недвижимо, движимо имущество, пари и ценности

Обществени поръчки

Номер в АОП/вътр. номерЗаглавиеДата на стартиранеСтатус
00276-2020-0003Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет {00276-2020-0003}: „Предоставяне на услуга за контрол на автомобилния парк на „Български пощи“ЕАД“28.01.2020Отворена
00276-2020-0001 Възлагане на обществена поръчка, с предмет {00276-2020-0001}: Доставка на топлинна енергия за обекти на „Български пощи” ЕАД , намиращи се на територията на гр. София.07.01.2020Отворена
00276-2020-0002 Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварителна покана, с предмет {00276-2020-0002}: „Доставка на гориво за отопление - природен газ (метан), компресиран (КПГ).за нужтите на „Български пощи” ЕАД“07.01.2020Отворена