Предмет на поръчкатаОбявление за откриване на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции”
Дата на публикуване06.01.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. 25, ал.1, чл.7, т.5, чл.7г и чл. 3, ал.1, т.2 и чл. 14, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и решение по т.6 от Протокол № 24/11.10.2010 г. и решение по точка единствена от протокол № 1/06.01.2012 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

 

„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД”,

със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД; 

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.

 

Вид на процедурата: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава всеки работен ден от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч., в срок до 20.01.2012 г., след заплащането й в брой в касата (стая К315 - за издаване на фактура и стая 304 за заплащане) на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 211 С.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 30.01.2012 г., посочен в обявлението за обществената поръчка, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

 Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 31.01.2012 г., в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на  "Държавен вестник" под №: 20 от 06.01.2012г. и в  Агенцията по обществени поръчки под номер  00276-2012-0001

 

Документация

Документи