Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД, по две обособени позиции”
Дата на публикуване12.01.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1, във връзка с чл. 25, ал.1, чл.7, т.5, чл.7г и чл. 3, ал.1, т. 1 , чл. 16, ал.4, от Закон за обществените поръчки (ЗОП) и решение по т. 1 от протокол № 18/30.08.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

“Доставка на работно облекло за работещите в „Български пощи” ЕАД”, по две обособени позиции:

  • първа обособена позиция – „Работни престилки”;

  • втора обособена позиция – „Работни костюми, гащеризони и туники”

 

Вид на процедурата: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч., в срок до 11.02.2012 г., след заплащането й в брой в касата (стая К315 - за издаване на фактура и стая 304 за заплащане) на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 211 С.

 

Документацията можете да изтеглите както следва:

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат от 9:00 часа до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до изтичане на срока за получаване на оферти – до 16:30 ч. на 21.02.2012 г., посочен в обявлението за обществената поръчка, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

 Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 22.02.2012 г., в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на  "Държавен вестник" под №: 19 от 12.01.2012 г.  и в  Агенцията по обществени поръчки под № 00276-2012-0003. 

 

 

Документация

Документи