Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ролни хартии за нуждите на “БФН” с две обособени позиции"
Дата на публикуване23.02.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г", и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.3 от ЗОП, Решение по т.1 от Протокол № 23/27.10.2011 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

  

  

„Доставка на ролни хартии за нуждите на “Българска филателия и нумизматика” с две обособени позиции:

 

Позиция І – Ролна химизирана хартия – до 70 тона;

Позиция ІІ – Ролна обемна хартия – до 70 тона”

 

 

Вид на процедурата: Открита процедура


Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. в срок до 26.03.2012 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук 

 

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до 05.04.2012 г., в сградата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в служба „Деловодство”, стая 124.

 


Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 06.04.2012 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" под N: 67 от 23.02.2012 и в портала за обществени поръчки под номер 00276-2012-0006.

 

 

Документация

Документи