Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД с пет обособени позиции"
Дата на публикуване15.03.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и точка 17 от Раздел VІІ, буква А от документацията, ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура с обект:

„Застраховане на имуществените и неимуществените интереси на „Български пощи” ЕАД”,

със следните обособени позиции:

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка “Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на “Български пощи” ЕАД и застраховка “Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД; 

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка “Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка “Имущества, пари и ценности” на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка “Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители”.

 

ще се извърши на 19 март 2012 г./понеделник/ от 13.00 часа в  зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31. 

Документация

Документи