Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на минерална вода за работещите на открито в „Български пощи” ЕАД при високи летни температури през 2012г.”
Дата на публикуване23.05.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.7, т.5 във връзка с чл.7г, чл.3,ал.1, т.2, чл.14, ал.3, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на минерална вода за работещите на открито в „Български пощи” ЕАД при високи летни температури през 2012г.”

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;

  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;

  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №3;

  • Справка за административните сведения за участника – Приложение №4.

Изтегли приложенята

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част / всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение /.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на минерална вода за работещите на открито в „Български пощи” ЕАД при високи летни температури през 2012г.”, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 04.06.2012г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9002152 

 

Документация

Документи