Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Абонаментно обслужване на климатични инсталации с шест обособени позиции”
Дата на публикуване06.06.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.7, т.5 във връзка с чл.7г, чл.3,ал.1, т.2, чл.14, ал.3, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Абонаментно обслужване на климатични инсталации с шест обособени позиции”, както следва:

  • Обособена позиция 1 - ОПС Силистра, ОПС Разград, ОПС Варна, автобаза РСЦ Варна, ОПС Добрич, ОПС Шумен и ОПС Търговище;
  • Обособена позиция 2 - ОПС Велико Търново, РСЦ Горна Оряховица, ОПС ПЛевен, ОПС Ловеч, ОПС Русе и ОПС Габрово;
  • Обособена позиция 3 - ОПС Бургас, ОПС Стара Загора, РСЦ Стара Загора, ОПС Сливен, ОПС Ямбол;
  • Обособена позиция 4 - ОПС Пловдив, ОПС Смолян, ОПС Пазарджик, ОПС Хасково и ОПС Кърджали;
  • Обособена позиция 5 - ОПС София-град, ОПС София-окръг, ОПС Перник, ОПС Благоевград, ОПС Кюстендил, ЦУ и БРСЦ
  • Обособена позиция 6 - ОПС Видин, ОПС Враца и ОПС Монтана 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана:

 /Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 2 ; Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 1 /може да изтеглите тук

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на публичната покана: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации с шест обособени позиции”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 13.06.2012 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9002559.

Документация

Документи