Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” с две обособени позиции"
Дата на публикуване14.06.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 „Български пощи” ЕАД на основание чл.7, т.5 във връзка с чл.7г, чл.3,ал.1, т.2, чл.14, ал.3, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” с две обособени позиции:

 

Позиция I – „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на БРСЦ - гр.София,кв.„Нова Враждебна”,ул.„Челопешко шосе” №31 ; 

Позиция II – „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на РСЦ - Стара Загора, гр.Стара Загора, кв. „Голиш”.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

 

Приложенията към публичната покана:

Технически изисквания на Възложителя – Приложение №1;

Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;

Справка за административните сведения за участника – Приложение №3;

Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №4.

Изтегляне на приложенията

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част / всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение /.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма” с две обособени позиции: Позиция I – „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на БРСЦ - гр.София,кв.„Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” №31 и Позиция II – „Изпомпване на отпадни води от изгребна септична яма на територията на РСЦ - Стара Загора,гр.Стара Загора,кв.„Голиш”;името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 22.06.012г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9002870

Документация

Документи