Предмет на поръчкатаДоставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база на СП "Българска филателия и нумизматика"
Дата на публикуване17.08.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база на СП "Българска филателия и нумизматика"

СП "БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА" НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
ул. „Хайдушка поляна", №8, София 1612
телефон: 02/ 953 22 33, факс: 02/ 953 18 26
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ - „Български пощи“ ЕАД, на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, т. 5, чл. 7г от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал.1, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, въз основа на Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 9 от Протокол № 4/05.03.2009г., Заповед.№РД-08-170/14.08.2009 г.и Заповед №РД-97/17.08.2009 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект „ДОСТАВКА НА ФОРМАТИРАНА ХАРТИЯ И КАРТОН ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕЧАТНАТА БАЗА НА СП „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА“.

Място и срок за получаване на документацията: Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Хайдушка поляна“ № 8, София 1612, ет. 3, Отдел „Правен“, до 07.09.2009 г.

Срок на валидност на офертата: 90 дни

Цена на документацията: 10 (десет) лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Хайдушка поляна“ № 8, София 1612, ет. 3, отдел „Правен“, до 14.09.2009 г.

Документация

Документи