Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване на право за ползване на корпоративен антивирусен софтуер за информационната системата на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване09.08.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5, чл.7 г, чл.3, ал.1, т.2, чл.14, ал.4, т.2, глава осма „а” от Закона за обществените поръчки и Решение по т.2 от Протокол № 31/23.07.2012 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Закупуване на право за ползване на корпоративен антивирусен софтуер за информационната системата на „Български пощи” ЕАД”

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №3;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение №4.
  • Проект на договор – Приложение №5
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение №6

Изтегли приложенията

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Закупуване на право за ползване на корпоративен антивирусен софтуер за информационната системата на „Български пощи” ЕАД”, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 17.08.2012 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  • Документи съгласно чл.101е от ЗОП.
  • Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9004953

 

 

Документация

Документи