Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66)” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване09.08.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.7, т.5 във връзка с чл.7г, чл.3,ал.1, т.2, чл.14, ал.4 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66)” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Място на изпълнение – Приложение № 2,
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;

Изтегли приложенията

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Абонаментна поддръжка на програмен продукт „Бизнес процесор – WEB версия счетоводство (Конто 66)” за нуждите на „Български пощи” ЕАД”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 17.08.2012 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код:   9004937

Документация

Документи