Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 2522 заети лица в “Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване27.08.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7г, чл.3, ал.1, т.2, чл.14, ал.4, т.2, чл.101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки  /ЗОП/ и решение по т.4 от Протокол № 28/26.06.2012 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 2522  заети лица в “Български пощи” ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана
 

Приложения към публичната покана:

 • Технически задание на Възложителя – Приложение № 1;
 • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;
 • Справка за административните сведения за участника – Приложение №3.
 • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №4;
 • Проект на договор – Приложение №5
 • Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение №6
 • Общи услови по договор ESF-2115-01-11001 - Приложение №7 /приложение към договора, само за сведение/
 • Списък на експертите на Изпълнителя- Приложение №8 /приложение към договора, само за сведение/
 • Двустранен приемно-предавателен протокол - Приложение №9 /приложение към договора, само за сведение/

Изтегли приложенията

 

Начин на подаване на офертите:
Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на 2522  заети лица в “Български пощи” ЕАД”, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.


Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден до 04.09.2012 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.


Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

 • Документи съгласно чл.101е от ЗОП.
 • Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код: 9005577

Документация

Документи