Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване31.08.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7г, чл.3, ал.1, т.2, чл.14, ал.4, т.2, чл.101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки  /ЗОП/ и докладна записка № 49-03-21 / 27.06.2012 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

 • Технически задание на Възложителя – Приложение № 1;
 • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;
 • Справка за административните сведения за участника – Приложение №3;
 • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №4;
 • Проект на договор – Приложение №5;
 • Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение №6;
 • Общи услови по договор ESF-2115-01-11001 - Приложение №7 /приложение към договора, само за сведение/;
 • Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” - Приложение №8 /приложение към договора, само за сведение/;
 • Двустранен приемно-предавателен протокол - Приложение №9 /приложение към договора, само за сведение/.

Изтегли приложенията

Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект Социални иновации за развитие на човешките ресурси в „Български пощи” ЕАД”, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден до 12.09.2012 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

 •  Документи съгласно чл.101е от ЗОП;
 •  Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9005753 .


Документация

Документи