Предмет на поръчкатаОтпечатване на формуляри (извън номенклатурата на “БП” ЕАД) и други образци
Дата на публикуване01.09.2009
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Отпечатване на формуляри (извън номенклатурата на “БП” ЕАД) и други образци

ТП "Софийски пощенски съобщения" при "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД
ул. „Владайска", №33, София 1081
тел.: 02 949 67 67 , факс: 02 987 76 57
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ:
Териториално поделение „Софийски пощенски съобщения“ - „Български пощи“ ЕАД, на основание чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 7, т. 5, чл. 7г, ал.1 и чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 2 и чл. 4, ал.1, чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, въз основа на Решение на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД по т. 4 от Протокол № 12/26.06.2009г., Заповед №РД-08-147/29.07.2009 г.и Заповед № РД - 00 -1034 /01.09.2009 г. открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект: "ОТПЕЧАТВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ( ИЗВЪН НОМЕНКЛАТУРАТА НА “БП” ЕАД ) И ДРУГИ ОБРАЗЦИ"

Място и срок за получаване на документацията: Териториално поделение „Софийски пощенски съобщения“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Владайска", №33, София 1081,ет.1, Отдел „Административно обслужване“, до 28.09.2009 г.

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Документацията е публикувана: тук

Място и срок за подаване на офертите: Териториално поделение „Софийски пощенски съобщения“ - „Български пощи“ ЕАД, ул. „Владайска", №33, София 1606,ет.1, Отдел „Административно обслужване“, до 05.10.2009 г., 16:00часа

Документация

Документи