Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства”
Дата на публикуване13.11.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г, чл.103, ал.1, чл.14, ал.1, т.2 и чл.104, Решение по т.4 от Протокол № 33/02.08.2012 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Извеждане от експлоатация и дерегистрация на електронни касови апарати с фискална памет и осигуряване на техническа поддръжка на дефискализираните устройства”

 

Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. в срок до 18.11.2012 г., в случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до 28.11.2012 г., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в  служба „Деловодство”, стая 124.


Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 29.11.2012 г., в ЦУ „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на  Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2012-0017

Документация

Документи