Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на международната поща” с 2 обособени позиции”
Дата на публикуване15.11.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл. 103, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 7, т. 5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2, Решение по т. 2 от Протокол № 28/26.06.2012 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД  открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Закупуване на технологично оборудване за подобряване обработката и транспортирането на международната поща” с 2 обособени позиции:

 

Позиция 1 - Метален контейнер голям – 120 бр. и Метален контейнер малък - 60 бр.

 

Позиция 2 - Касета стандартна – 2000 бр.

 

Вид на процедурата: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (БП): “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBB BGSF или в касата на БП стая 304.

 

Документация:

 • 1.Документация
 • 2.Образец Оферта
 • 3.Образец декл. подизпълнител
 • 4.1.Образец Техн. оферта
 • 4.2.Образец Техн.оферта
 • 5.1. Образец на Ценова оферта
 • 5.2. Образец на Ценова оферта
 • 6.1.Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП
 • 6.2.Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП
 • 6.3.Образец на декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП
 • 7.Образец списък
 • 8.Образец на банкова гаранция за участие
 • 9.Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
 • 10. Образец Банкова гаранция-гаранционна
 • 11.Договор-Прoeкт
 • 11.1. Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП
 • Контейнери - спецификация А
 • Контейнери - спецификация Б

изтегли документацията

 

Цена на документацията: 10 лв.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден, в служба “Деловодство”.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212, на 28.12.2012 г. от 11.00 ч.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2012-0018

Документация

Документи