Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД” с 3 обособени позиции”
Дата на публикуване21.11.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл. 103, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 7, т. 5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2, Решение по т. 2 от Протокол № 18/30.08.2011 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД  открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Избор на обслужващи банки на „Български пощи” ЕАД”

с 3 обособени позиции”:

 

 • Обособена позиция 1: Регион София и Регион Пловдив

 • Обособена позиция 2: Регион Варна и Регион Плевен

 • Обособена позиция 3: Регион Бургас

 

Вид на процедурата: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, дирекция „ Финанси и икономика”, ет. 3,стая 315К лице за контакт Добри Тонев, от 09:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17.00 ч. до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (БП): “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBB BGSF или в касата на БП стая 304.

 • Приложение № 2 Техническо задание за изпълнение на обществената поръчка.
 • Приложение № 3а - Образец на декларация;
 • Приложение № 3б - Образец на декларация;
 • Приложение № 3в - Образец на декларация;
 • Приложение № 4 -  Образец на справка – административни сведения за участника; 
 • Приложение № 5 -  Образец на оферта;
 • Приложение № 6 – Образец на ценова оферта – количествено предложение и образец за наказателни точки;
 • Приложение № 7 – Проект на договор;
 • Приложение № 8 – Образец на неколичествено предложение Техническо предложение;

изтегли приложенията

 

Цена на документацията: 10 лв.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите се приемат в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден, в служба “Деловодство”.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212, на 15.12.2012 г. от 11.00 ч.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2012-0020

Документация

Документи